کتابهای دکتری Phd (دکترا)

منابع دکتری تئوریهای روابط بین الملل و سیاست خارجی

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری علوم سیاسی (تئوریهای روابط بین الملل و سیاست خارجی)

- چکیده و توضیح مسائل حائز اهمیت در آزمون دکتری

- شامل مباحث و نظریه های رایج در روابط بین الملل

- ارائه نظریه ها و مقالات اساتید برتر علوم سیاسی و روابط بین الملل

قیمت: 30,000 تومان

منابع دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی

مربوط به گرایش های فیزیولوژی جانوری ، علوم جانوری - تکوینی

قیمت: 20,000 تومان

خلاصه مباحث دکتری متون نظم و نثر - زبان و ادبیات عرب

- خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکترای متون نظم و نثر - زبان و ادبیات عربی

- برگزیده متون نظم و نثر عربی از عصر جاهلی تا عصر حدیث

- بهمراه بخش معرفی منابع دکترای متون نظم و نثر زبان و ادبیات عربی در انتهای کتاب

قیمت: 20,000 تومان

منابع دکتری تحولات سیاسی و اجتماعی ایران

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری علوم سیاسی (تحولات سیاسی و اجتماعی ایران)

- شامل چکیده و توضیح مباحث اصلی آزمون دکترا

- ارائه نقطه نظرات صاحب نظران مسائل ایران

- شامل نظریه ها و مقالات اساتید برتر داخلی و خارجی

قیمت: 30,000 تومان

منابع دکتری سلولی و مولکولی - سلولی پیشرفته

-  خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی - سلولی پیشرفته

- جامع ترین مرجع داوطلبان آزمون دکتری سلولی و مولکولی

قیمت: 20,000 تومان

منابع دکتری اندیشه های سیاسی غرب

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری علوم سیاسی (اندیشه های سیاسی غرب)

- شامل چکیده و توضیح مباحث اصلی آزمون دکترا

- شامل مباحث و نظریه های رایج اندیشه های سیاسی غرب از دوران قدیم تا معاصر

- ارائه نظریه ها و مقالات اساتید برتر اندیشه های سیاسی

قیمت: 30,000 تومان

منابع دکتری رونویسی و بیان ژن

- خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی - رونویسی و بیان ژن

- جامع ترین مرجع داوطلبان آزمون دکتری سلولی و مولکولی

قیمت: 20,000 تومان

منابع دکتری مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکترای علوم سیاسی (مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم)

- شامل چکیده و توضیح مباحث اصلی آزمون دکترا

- ارائه و توضیح نظریه های سیاسی و اقتصادی جهان سوم

- شامل جزوات و مقالات اساتید برتر کشور

قیمت: 30,000 تومان

منابع دکتری جامعه شناسی سیاسی

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری جامعه شناسی سیاسی

- شامل چکیده و توضیح مباحث اصلی آزمون دکترا

- شامل مباحث و نظریه های رایج در جامعه شناسی سیاسی

- ارائه نظریه ها و مقالات اساتید برتر جامعه شناسی سیاسی

قیمت: 30,000 تومان