رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

مجموعه سوالات ، آزمون ها ، منابع و خلاصه مباحث دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل

رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل

منابع دکتری نظریه های روابط بین الملل

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) روابط بین الملل - نظریه های روابط بین الملل

- چکیده و توضیح مسائل حائز اهمیت در آزمون دکترا

- شامل مباحث و نظریه های رایج در روابط بین الملل

- ارایه نظریه های اساتید برتر روابط بین الملل

قیمت: 20,000 تومان

سوالات دکتری روابط بین الملل

مجموعه سوال های آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) روابط بین الملل با پاسخ تشریحی

قیمت: 20,000 تومان

منابع دکتری روابط بین الملل - حقوق سازمانهای بین المللی

مجموعه سوال های آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) روابط بین الملل - حقوق سازمانهای بین المللی

- شامل مباحث و نکات کلیدی آزمون دکترا

- ارایه نظریه های رایج در حقوق سازمانهای بین المللی

- ارایه نقطه نظرات حائز اهمیت اساتید برتر داخل و خارج از کشور

قیمت: 20,000 تومان

منابع دکتری تئوریهای روابط بین الملل و سیاست خارجی

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری علوم سیاسی (تئوریهای روابط بین الملل و سیاست خارجی)

- چکیده و توضیح مسائل حائز اهمیت در آزمون دکتری

- شامل مباحث و نظریه های رایج در روابط بین الملل

- ارائه نظریه ها و مقالات اساتید برتر علوم سیاسی و روابط بین الملل

قیمت: 30,000 تومان

منابع دکتری تحولات سیاسی و اجتماعی ایران

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری علوم سیاسی (تحولات سیاسی و اجتماعی ایران)

- شامل چکیده و توضیح مباحث اصلی آزمون دکترا

- ارائه نقطه نظرات صاحب نظران مسائل ایران

- شامل نظریه ها و مقالات اساتید برتر داخلی و خارجی

قیمت: 30,000 تومان

منابع دکتری اندیشه های سیاسی غرب

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری علوم سیاسی (اندیشه های سیاسی غرب)

- شامل چکیده و توضیح مباحث اصلی آزمون دکترا

- شامل مباحث و نظریه های رایج اندیشه های سیاسی غرب از دوران قدیم تا معاصر

- ارائه نظریه ها و مقالات اساتید برتر اندیشه های سیاسی

قیمت: 30,000 تومان

منابع دکتری مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکترای علوم سیاسی (مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم)

- شامل چکیده و توضیح مباحث اصلی آزمون دکترا

- ارائه و توضیح نظریه های سیاسی و اقتصادی جهان سوم

- شامل جزوات و مقالات اساتید برتر کشور

قیمت: 30,000 تومان

منابع دکتری جامعه شناسی سیاسی

خلاصه مباحث اساسی آزمون ورودی دکتری جامعه شناسی سیاسی

- شامل چکیده و توضیح مباحث اصلی آزمون دکترا

- شامل مباحث و نظریه های رایج در جامعه شناسی سیاسی

- ارائه نظریه ها و مقالات اساتید برتر جامعه شناسی سیاسی

قیمت: 30,000 تومان